logo znak wodny

Prawo spadkowe

ADWOKAT OD SPRAW SPADKOWYCH W RZESZOWIE


Prawo spadkowe jest gałęzią prawa, z którą prędzej czy później każdy z Nas w swoim życiu będzie miał do czynienia. Mówi się potocznie, że jedyną pewną w życiu rzeczą jest śmierć i podatki, a powiedziała to ważna osobistość, bo sam Benjamin Franklin. Spadek po osobie najbliższej wymaga zawsze uporządkowania od strony prawnej, a w razie sporu pomiędzy członkami rodziny, konieczna jest ochrona swoich uprawnień i podjęcie kroków prawnych umożliwiających korzystne rozstrzygnięcie spadkowe. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej skomplikowanych i zawiłych dziedzin prawa, wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności wykorzystania obowiązujących przepisów na korzyść danego spadkobiercy. Wachlarz spraw spadkowych jest bardzo szeroki i obejmuje liczne zagadnienia.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRAWNEGO W POSTĘPOWANIU SPADKOWYM?


STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

  • Kategoria spraw spadkowych o najbardziej powszechnym charakterze. Po śmierci każdego spadkodawcy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, aby ustalić grono spadkobierców. Nawet jeśli spadkodawca pozostawił po sobie testament, konieczne jest jego zatwierdzenie przez Sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i dopiero od tej chwili spadkobierca może swobodnie rozporządzać rzeczami stanowiącymi spadek.

PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU

  • Przyjęcie spadku w całości, tj. bez odpowiedzialności do wysokości długów spadkowych, jak również odrzucenie spadku, gdy jest on obciążony znacznymi długami, wymaga złożenia stosownego oświadczenia, które może być złożone również przed Sądem. Zgodnie z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku musi zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy, że jest się powołanym do spadku.

PODZIAŁ SPADKU

  • Gdy zostanie już przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, tj. Sąd ustali kto i w jakiej części spadek dziedziczy, konieczne jest dokonanie fizycznego podziału rzeczy wchodzących w skład spadku. Postępowania tego rodzaju są najbardziej skomplikowane i korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest w nich niezbędne. Dział spadku polega na przyznaniu konkretnych rzeczy danemu spadkobiercy i ustalenie ewentualnych spłat na rzecz pozostałych spadkobierców, więc najczęściej dochodzi w tego typu sprawach do sporu pomiędzy spadkobiercami.

USTALENIE MAJĄTKU SPADKOWEGO I SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA

  • Zanim podejmiemy decyzję co do tego, czy spadek przyjąć bądź odrzucić, często konieczne jest ustalenie, co w skład tego spadku wchodzi. Dotyczy to przede wszystkim spraw, gdzie spadkobierca nie utrzymywał przez dłuższy czas kontaktów ze spadkodawcą bądź istniał wieloletni konflikt rodziny. Trudno w takim przypadku być rozeznanym co do tego, czy spadek bardziej opłaca nam się przyjąć w całości, czy też go odrzucić. Rozwiązaniem pozwalającym na podjęcie właściwej decyzji jest postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza, który na zlecenie Sądu sporządza komornik.

UZYSKANIE ZGODY SĄDU NA ODRZUCENIE SPADKU PRZEZ MAŁOLETNIE DZIECI

  • Odrzucenie spadku przez spadkobiercę wywołuje konkretny skutek na gruncie prawa spadkowego. Z chwilą odrzucenia przez niego spadku, w jego miejsce jako spadkobiercy wstępują jego dzieci. Wbrew obiegowej opinii, rodzic nie jest uprawiony do samodzielnego i swobodnego odrzucenia spadku w imieniu swoich dzieci. Może to uczynić dopiero po uzyskaniu zgody Sądu – zgoda Sądu ma na celu zabezpieczenie interesów dzieci, tak aby nie dochodziło do sytuacji, w której odrzucany jest w ich imieniu spadek, który może stanowić dla nich rzeczywistą korzyść. Sąd w toku takiego postępowania weryfikuje, czy faktycznie odrzucenie spadku będzie zgodne z dobrem i interesem dzieci.

UZNANIE OSOBY ZA NIEGODNĄ DZIEDZICZENIA

  • Niekiedy na gruncie dziedziczenia spadku może dojść do sytuacji, które naruszałyby zasady moralne. Osoba powołana do dziedziczenia może być tego niegodna, w szczególności poprzez swoje zachowanie względem spadkodawcy za jego życia. W art. 928 kodeksu cywilnego został wskazany zamknięty katalog przyczyn, z których można żądać uznania osoby za niegodną dziedziczenia, co wywołuje taki skutek, że dany spadkobierca pomimo uprawnienia do dziedziczenia, spadku nie odziedziczy w żadnej części.

WYDZIEDZICZENIE

  • Sporządzając testament, należy szczegółowo zastanowić się nad naszą rzeczywistą wolą, co do tego, kto spadek ma dziedziczyć. Osoba pominięta w testamencie może i tak dochodzić później zachowku, z tytułu tego, że pomimo ustawowego powołania do spadku, tego spadku w żadnej nie odziedziczy właśnie z uwagi na sporządzenie testamentu. Aby pozbawić taką osobę roszczeń, co do zachowku, należy w testamencie złożyć oświadczenie, co do woli wydziedziczenia, które może nastąpić jednak ze ściśle określonych przyczyn wymienionych w art. 1008 kodeksu cywilnego.

ZAPŁATA ZACHOWKU

  • Gdy spadkodawca pozostawi testament, w którym zostaniemy pominięci, pomimo naszego ustawowego powołania i praw do spadku, możemy dochodzić zachowku od osoby na rzecz, której w testamencie spadek został przyznany. Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego, zachowek stanowi ½ tego, co należałoby się nam, gdyby testamentu nie sporządzono (w pewnych sytuacjach jest to nawet 2/3). Dlatego też sporządzenie testamentu nie kończy rozstrzygnięć, co do spraw spadkowych i możemy walczyć o przysługujący nam zachowek.

DLACZEGO WYBRAĆ KANCELARIĘ ADWOKATA ARTURA ŚLEMP DO PROWADZENIA SPRAW SPADKOWYCH?

We wszystkich powyższych sprawach Kancelaria świadczy kompleksową obsługę, prawną począwszy od porad prawnych i wskazaniu właściwego kierunku działań, na reprezentowaniu klienta w postępowaniu sądowym zakończywszy. Prawo spadkowe stanowi dziedzinę prawa, w której Kancelaria adwokata Artura Ślemp posiada wysoki stopień specjalizacji, co poparte jest stale rosnącą liczbą klientów oraz licznymi sprawami, w których uzyskaliśmy rozstrzygnięcia satysfakcjonujące klienta. Kilkuletnie doświadczenie oraz obszerna wiedza na temat obowiązujących przepisów prawnych i poglądów orzecznictwa, pozwoli na skuteczne przeprowadzenie Państwa przez zawiłości prawa spadkowego i zwiększy szanse na satysfakcjonujące orzeczenie końcowe.